• hoạt động nhân đạo
  thăm hỏi gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến trường
 • Hoạt động chào mừng ngày 20-11
  Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
 • Hoạt động chào mừng ngày 20-11
  văn nghệ
 • Trò chơi
  các trò chơi dân gian các học sinh luôn hào hứng tham gia
 • Chào mừng ngày 26-3
  đã tìm ra học sinh xuất sắc trong cuộc thi"Thử sức thi tài" do nhà trường tổ chức
 • Trong lễ khai giảng năm học mới
  Tập thể HĐSP đã tặng dụng cụ học tập cho học sinh bước vào năm học mới
 • Hoạt động chào mừng 26/3
  trên sàn thi đấu là những hoc sinh xuất sắc của nha trường
 • Trò chơi
  trò chơi dân gian
 • Trong lễ khai giảng năm học mới
  Đại biểu,CB,GV và toàn thể học sinh ủng hộ học sinh nghèo có guy cơ bỏ học


Bài tham luận của Đoàn TN tại ĐH Đoàn xã

Ngày đăng: 07-04-2012
Đọc: 18708 lượt

THAM LUẬN

ĐOÀN THANH NIÊN ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC

XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể đại hội!

Qua nghe báo cáo chính trị của đồng chí Bí thư trình bày chúng ta thấy rõ những thành tích đã đạt được đồng thời thẳng thắn nêu ra những tồn tại còn vấp phải của BCH Đoàn xã trong nhiệm kì vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch nhiệm kì tới. Cơ bản tôi nhất trí và đồng tình với các ý kiến của chi đoàn bạn. Thay mặt cho các Chi đoàn khối trường học trên địa bàn tôi đưa ra một vài ý kiến tham luận về vấn đề “Đoàn TN đi đầu trong công tác XHH GD

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể đại hội!

Như chúng ta đã biết XHHGD là làm cho giáo dục trở thành của XH, hay nói cách khác là huy động toàn XH tham gia làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng nền GD quốc dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển sự nghiệp GD, làm tốt công tác phối - kết hợp giữa Nhà trường – GĐ và XH; tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh. Trong khi nguồn lực của nhà nước đầu tư cho giáo dục vẫn còn hạn hẹp và gặp không ít những khó khăn. Trước những khó khăn đó thì lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong ” thật sự là ngọn đuốc soi đường cho mọi hành động, thì việc huy động đẩy mạnh XHHGD là một việc làm rất cần thiết.

Xác định tầm quan trọng của công tác XHHGD, trên địa bàn xã Thuận Hóa Trong những năm qua chúng tôi luôn quan tâm và coi đây là một nhiệm vụ song song với nhiệm vụ đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng GD. Từ đó tìm ra giải pháp hữu hiệu và huy động mọi người tham gia giáo dục từng bước có hiệu quả.

Trong những năm qua công tác dạy và học của các đơn vị trường học trên địa bàn đặc biệt là trường THCS còn gặp rất nhiều khó khăn, do thiếu thốn về cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế của địa phương và đời sống của bà con nhân dân, quy mô trường lớp chưa đảm bảo, đội ngũ GV, NV còn thiếu.

Ngày nay chất lượng giáo dục của các trường có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô trường lớp được xây dựng và củng cố, đội ngũ GV - NV được tăng cường đủ về số lượng, trẻ hoá về độ tuổi, cơ bản đáp ứng về chuyên môn nghiệp vụ. Các hình thức dạy học 2 buổi/ ngày được nhân rộng. Đời sống của bà con nhân dân đã được cải thiện. Các thiết chế văn hóa đã được quan tâm đầu tư nên bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì cũng có nhiều yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới công tác XHHGD trên địa bàn, đó là: Đời sống của nhân dân không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, một bộ phận nhân dân đang rất khó khăn, không có điều kiện để chăm lo cho con em học tập, nhận thức về việc học, việc chăm lo rèn luyện, giáo dục nhân cách cho con em của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Một số học sinh có nhận thức lệch lạc lại thêm địa hình đồi núi, sông ngòi chia cắt dẫn đến tình trạng bỏ học, đi học không chuyên cần ảnh hưởng lớn đến hiệu quả GD.

Từ  thực trạng trên, để từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục phải huy động được mọi nguồn lực hỗ trợ. Nhà trường đóng vai trò chủ đạo, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tích cực tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền cùng với nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tham gia GD. Sự cần thiết phải tham gia GD nhằm tạo hành trang cho con em có đủ bản lĩnh để làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, tự lập thân, lập nghiêp, trở thành những công dân hữu ích cho xã hội.

Nhaân Đại hội hoâm nay, moät laàn nöõa xin hay maët cho caùc Chi ñoaøn khoái tröôøng treân ñòa baøn toâi tha thieát keâu goïi laõnh ñaïo Ñaûng, Chính quyeàn caùc caáp, caùc toå chöùc chính trị, KT – XH chuùng ta haõy cuøng chung tay, phaùt huy söùc maïnh toång hôïp xem GD laø vieäc chung cuûa toaøn Ñaûng, toaøn daân, toaøn xaõù hoäi. Coù nhö theá thì tuoåi treû Thuaän Hoùa xöùng ñaùng laø theá heä tieáp böôùc cha anh treân con ñöôøng xaây döïng vaø baûo veä toå quoác XHCN.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Treân ñaây chæ laø nhöõng yù kieán cuûa caù nhaân toâi . Raát mong Ñaïi hoäi ñoùng goùp yù kieán ñeå baûn tham luaän cuûa toâi ñöôïc hoaøn thieän hôn.

Toâi xin chaân thaønh caùm ôn söï laéng nghe cuûa quí vò ñaïi bieåu, cuûa toaøn theå Ñaïi hoäi. Chuùc cho Ñaïi hoäi thaønh coâng toát ñeïp. Xin caûm ôn.

Người viết tham luận: Nguyễn Hồng Thắm


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Đã có thông tư 58 để xếp loại cho các môn chuyên biệt, đề nghị các gv chú ý tải về để xếp loại cho chính xác
  
 Hôm qua: 19 
|
 Hôm nay: 6